SCHIPLAKEN: +32 15 61 30 66  HEVER: +32 15 52 58 84 |
Selecteer een pagina

Afstand van aansprakelijkheid

Kine-Motion Hever-Schiplaken  biedt u deze website en de informatie erop aan, op voorwaarde dat u zonder enig voorbehoud instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder ‘informatie’ verstaat Kine-Motion alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die deel uitmaken van de constructie, de vorm en de inhoud van deze website. Door gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande wettelijke bepalingen en algemene voorwaarden.

1. Aansprakelijkheid
Kine-Motion heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Kine-Motion de juistheid, volledigheid, geldigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook of inbreuken op intellectuele eigendom kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Kine-Motion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gegevensverlies, winstverlies of zakelijke onderbrekingen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Materialen, prijzen, diensten en andere informatie op deze website worden aangeboden ‘zoals ze zijn’.

Kine-Motion noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten.

Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.
Indien u hierover vragen heeft, kunt u deze per mail bezorgen via alain.henderix@telenet.be.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
U bent als bezoeker van deze website niet gemachtigd om welke informatie dan ook, die via deze website wordt bekomen, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. En dit zowel voor gebruik in offline media als voor publicaties via internet. Ook gebruik en reproductie van fotomateriaal – in bijzonder het gebruik van logo – is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan Kine-Motion of aan de organisaties die Kine-Motion hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven.
Iedereen die toch materiaal van deze website wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Kine-Motion via alain.henderix@telenet.be.

3. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Kine-Motion controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Kine-Motion kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Kine-Motion de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen Kine-Motion en de uitbaters van deze sites. Kine-Motion aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Kine-Motion verwijst.
Indien u beslist deze externe websites te bezoeken dan gebeurt dit volledig op eigen verantwoordelijkheid.
Indien u vanop uw eigen website wenst te verwijzen naar de website van Kine-Motion of een hyperlink hiernaar wenst te creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met Kine-Motion per mail via alain.henderix@telenet.be.
De volgende voorwaarden dienen op zijn minst in acht te worden genomen:

  • u mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van uw relatie met Kine-Motion
  • u mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van de producten of diensten die door Kine-Motion worden aangeboden
  • de site(s) van waarop u de verwijzing/hyperlink(s) naar de website van Kine-Motion plaatst mogen geen inhoud bevatten die als wansmakelijk, beledigend of controversieel beschouwd kunnen worden en mogen enkel inhoud bevatten die geschikt is voor alle mogelijk leeftijdscategorieën.
    4. Herziening
    Kine-Motion kan op elk moment deze wettelijke bepalingen en algemene voorwaarden herzien. Aangezien u hieraan gebonden bent door het gebruik van deze website, is het raadzaam geregeld deze bepalingen en voorwaarden te raadplegen.

Privacy – Bescherming van de persoonsgegevens

1. Website
Deze website gebruikt cookies (zie cookie policy).De gegevens die Kine-Motion langs deze website  van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van Kine-Motion. Zij dienen uitsluitend om u relevante informatie te verstrekken die u als klant kan aanbelangen en om onze dienstverlening aan u te verbeteren.

2. E-mail
Indien u ons een e-mail stuurt voor het verkrijgen van extra informatie, dan levert u bepaalde identificatiegegevens (naam, e-mailadres) aan. Kine-Motion gebruikt deze gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden. Zij worden niet opgeslagen in een gebruikersdatabank. Mocht u evenwel toch mogelijks een mailing van Kine-Motion ontvangen die u niet wenst, dan kan u zich onderaan de betreffende mail ‘uitschrijven’ of dit melden via alain.henderix@telenet.be.
Kine-Motion blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Alle gegevens worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik en geen enkele informatie wordt doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de Europese Global Data Protection Regulation (GDPR) in voege sinds 25 mei 2018 over deze verwerking hebt u het recht om uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. U heeft eveneens het recht om ‘vergeten’ te worden en uw gegevens te laten verwijderen uit onze database tenzij de overheid/wetgever ons verplicht om de gegevens (langer) bij te houden. Hiervoor mailt u naar alain.henderix@telenet.be.
Op onze site staan links naar andere sites. Wanneer u op één van deze links klikt, komt u automatisch terecht bij het beleid m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.
Kine-Motion behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op eender welk ogenblik aan te passen.

BELANGRIJK: Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de wijze waarop Kine-Motion omgaat met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft u aan Kine-Motion de toestemming voor het verzamelen, gebruik en beheer van de door u verstrekte gegevens.